Z dějin kyšperské školy

Home » architektura » Z dějin kyšperské školy
architektura Žádné komentáře

Poprvé je škola v Kyšperku zmíněna roku 1614. Tehdejší rektor Martin měl 15 grošů služného na čtvrt roku. V účtech z roku 1617 je píše o škole u mostu, jindy zase o mostě pod školou. Jedná se o most přes Lukavický potok k Orlici. Vysvětlení nalézáme v Klíčově monografii Kyšperka. Jiří, hrabě Stubenbeg, daroval sousedům chalupu v těch místech, aby mohli snáze vydržovati městského písaře, ale chalupy bylo použito pro školu.

Ze školy platili kyšperští vrchnosti 4 groše 4 denáry. Všechny opravy zajišťovali sami. V těch místech říkalo se později „Na Štěpnici“ nebo „U střelnice“. Tato chalupa byla předtím koupena panským úředníkem Remigiem z Krichloštejna od Jiřího Jiřenky za peníze zběhlých sirotků starého Vokouna, kteří se k dědictví nehlásili.

Z roku 1754 se zachovaly instrukce pro ouřad konšelský městyse Kyšperka, ve kterých se připomíná důležitost školní docházky a klade se důraz i na hudební výchovu. Ve čtvrtém paragrafu čteme: „Obzvláště má purkmistr pozorné oko míti, aby sousedé své dítky pilně do škol posílali, aby ony v kázni a bázni boží ke všelikým ctnostem vedeny a cvičeny byly; majíce soused své dítky takové by do škol neposílal a beze vší příčiny by takové doma zahálce choval, takový má přísné trestán býti.“ V pátém paragrafu se připomíná: „Purkmistr a konšelé mají také na pozoru míti, aby začasté kantory k tomu napomínali, aby nejen ve čtení a psaní učili, ale také v muzice pilně instruírovali.“ Za panování Marie Terezie si i vládní kruhy v souladu s osvícenskými idejemi začaly uvědomovat, že negramotnost obyvatelstva je překážkou hospodářského pokroku. Došlo ke školské reformě, vzdělání se věnovala větší pozornost. A tak i ve zdejších obecních účtech shledáváme roku 1777 poprvé tuto zvláštní položku: „Vydání do školy, a to 1 velkou tabuli, dlouhou stolici 1 zl. 4 kr., dále školnímu mistru za houbu, za nový stůl, dvě scamnum /škamny,t.j. lavice pro děti/, od prkenného postamentu /podstavec/ školnímu mistru pod stůl a pod školní tabuli, dále bílení, vození 48 sáh dříví. Roku 1778 předně školnímu mistru od jeho kvartýru Františku Faltusovi dne 27. Feb. za rok 5 zl. 45 kr.“

Důstojnější umístění získala škola teprve roku 1827. Vrchnost povolila pro zřízení školy stavební úpravy části špitálu v Lukavické ulici čp. 42. Už 7. června 1827 zde byly otevřena dvě třídy a po několika desetiletích přibyla roku 1860 třída třetí, roku 1879 i čtvrtá. Pak už místo ve špitále nestačilo a roku 1886 našla pátá třída místo na radnici.

screen-12-30-3929-10-2016Nedůstojné, řekli si páni radní a usnesli se postavit novou školní budovu. Na jejich žádost prodal rybář Leopold Poláček a krejčí Augustin Klohna městu roku 1893 dvojdomek čp. 15 a 16 v Lukavické ulici. Další, ve Svatojánské ulici čp. 250 vykoupili od Antonína Lehkého. To vše v souhrnné ceně 5.500 zlatých. Ale že ani to nestačilo, zaplatila radnice v následujícím roce ještě 5.500 zlatých Aloisi Dušíkovi za domek čp. 177 a navíc mu nechala vystavět nový na spáleništi Pruškova hostince v Orlické bráně.

Na místě domků, srovnaných se zemí, se začalo stavět. Základní kámen byl položen 31. července 1894 a po patnácti měsících pilné práce se nová školní budova 28. září 1895 otevřela.

screen-12-33-5329-10-2016

Město se chtělo vedle obecné školy pyšnit i měšťankou. 3. prosince 1898 podala místní školní rada žádost o zřízení měšťanské školy chlapecké a dívčí. Po jejím schválení došlo na další rozšíření školní budovy na místě domku a zahrady Josefa Müllera v Lukavické ulici čp. 17. Přístavba byla dokončena 7. července 1904. Zcela mimořádnou součástí školního komplexu se stala prostorná tělocvična, jež neměla ještě dlouhá desetiletí konkurenci v širokém okolí.