Hrabě Karel Nimptsch (1803-1869)

  osobnosti

Příchod do Kyšperka

Nimptschové zakoupili v Čechách a na Moravě kromě statků Radiměřice, Bedřichovice a dalších také deskové panství a statek Nové Syrovice. „Náš“ Karel Nimptsch pocházel z větve rodu, která se usadila na Nových Syrovicích. Nechali přestavět zanedbaný starý zámek do dnešní pozdně empírové podoby a na panství na základě získaného inkolátu uvalili fideikomis. Karel zdědil screen-22.49.42[13.05.2016]Nové Syrovice po svém otci Josefovi a velice si je oblíbil. V listopadu 1828 si vzal Terezii Marcolini – Feretti (už jeho otec byl ženat s příslušnicí tohoto rodu a příbuzná v Kyšperku byla dobrou volbou), dědičku panství Kyšperk, rovněž fideikomisního. Opustil na čas své Nové Syrovice a pobýval stále častěji v Kyšperku, kde rostla – stejně jako v Nových Syrovicích – u místního obyvatelstva jeho obliba.

Prvním starostou

Když došlo po změnách v Rakousku k první volbě konstitučního starosty v Kyšperku, tehdejší voliči dali důvěru právě jemu. Úřad zastával necelých jedenáct let. Prameny však uvádějí, že za něho v zastoupení starostoval de facto Leopold Dušík. Z toho se dá předpokládat, že zase naopak stále častěji pobýval v Nových Syrovicích a také se věnoval více svému mandátu poslance Moravského zemského sněmu, jímž byl až do své smrti. Zde se hodí citovat z řeči nad rakví při Karlově pohřbu v Nových Syrovicích dne 2. 9. 1869: „Jelikož zesnulý pan hrabě byl opravdovým přítelem lidu venkovského, stál co poslanec velkostatkářský vždy s naší neohroženou pravicí sněmovní a neštítil se boje proti ministerské nepřirozené většině…“

Návrat do Syrovic

Navíc Karel Nimptsch v Kyšperku nebyl ani spolumajitelem kvůli zmíněnému fideikomisu, a proto se dá jeho absence zde snadno pochopit (v úmrtní matrice Kyšperka je u jeho jména dokonce uvedeno: „bytem na panství Kyšperk č. 1“). Skutečným pánem byl jinde. Staral se ale jak v Nových Syrovicích tak v Kyšperku o hospodaření velkostatků a o majetkoprávní záležitosti (korespondence Karla Nimptsche s vrchnostenským justiciárem kyšperského panství Štolovským). Část této kyšperské agendy z daného období je dnes totiž součástí fondu Velkostatku Nové Syrovice a Rodinného archivu Stubenberg, uloženého v Moravském zemském archivu v Brně. I jeho syn Josef (dědic Nových Syrovic) se o kyšperské záležitosti částečně staral. Ve fondu jsou totiž písemnosti z let 1790 – 1943. Rokem 1907 navíc přechází novosyrovický velkostatek na základě adoptivní smlouvy mezi Pavlem Nimptschem (posledním mužským potomkem rodu) a Karlem Stubenbergem právě na Karla Stubenberga. Od tohoto roku se Stubenbergové píší jako Stubenberg – Nimptsch. Díky Karlu Nimptschovi a jeho sběratelské činnosti byla kyšperská zámecká knihovna obohacena o vzácné staré tisky, např. Dictionnaire historique a další. Dnes je dochovaná část svazků součástí sbírky palácových a zámeckých knihoven Národního muzea v Praze. Čítá 173 svazků z původních zhruba 300. Zámecká knihovna byla rozchvácena při konfiskaci v roce 1948. Bohužel.

Konec života

Život hraběte Karla Nimptsche, c. a k. komořího, se naplnil 15. srpna 1869 odpoledne v zámku v Kyšperku. Udělalo se mu nevolno a na následky oběhového selhání zemřel. „Pozůstatky jeho vykropeny v Kyšperku ode mne a 23. srpna v hrobce v Častohosticích pohřbeny. Děkan Buchtel.“ Tolik citát z úmrtní matriky. Pohřeb v Nových Syrovicích byl navzdory deštivému počasí veliký. Zúčastnilo se ho „obrovské množství lidu“. Průvod se ubíral k rodinné hrobce Nimptschů v Častohosticích, kde byla rakev zapečetěna a uložena. Když v italském Meranu zemřela v červnu 1875 Karlova manželka Terezie, byla rovnou z Merana na své přání převezena a pohřbena vedle svého milovaného manžela v Častohosticích. Na tuto skutečnost upomíná černá mramorová deska, která je na vnitřním pravém pilíři kostela sv. Václava na náměstí v Letohradě. Na oba manžele je v Kyšperku ještě jedna trvalá upomínka.

Je to alianční erb Marcolini – Nimptsch nad hlavním vstupem z náměstí na nádvoří zámku. Dnes je tam umístěna kopie, ovšem doposud nebyla doplněna hraběcí korunou nad erbem. Ta původní zmizela snad někdy po válce. Tak třeba jednou…Kyšperské panství a velkostatek po smrti Terezie Nimptsch právně přešly na jejich dceru Marii Annu, provdanou Stubenberg. Někdy příště napíšu o některých členech rodiny Marcolini – Feretti. Tento rod se významně zapsal nejen do historie Kyšperka.

Pavel Hrdina

Archivní materiály: Osobní archiv autora (OA), Státní oblastní archiv Zámrsk (SOA), Moravský zemský archiv Brno (MZA), Národní muzeum Praha (NM), Národní památkový ústav Telč (NPÚ)

*

Nimptschové – rodokmen

 *

Slovníček pojmů:

Deskové panství je takové, které je zapsáno do malých nebo velkých zemských desek – evidenci takového majetku vedla královská komora

Inkolát – uznání cizozemského původu a právoplatné zařazení mezi domácí šlechtu. S tím spojené právo vykonávat některé zemské funkce. Uděluje panovník.

Fideikomis – ochrana rodového majetku, zaručuje dědičnost, určenou zřizovatelem.

Alianční erb – více erbů spojených k sobě, vyjadřuje svazek osob (manželství)

 

 

2 thoughts on - Hrabě Karel Nimptsch (1803-1869)